Slåttevik Velforening - Vedtekter

Slåttevik Velforening er en forening for folk som har hytte, bor eller av andre grunner har spesiell interesse for tilbud og muligheter på Slåttevik.

Vedtektene i PDF.format=>

Vedtekter

§1 FORMÅL

1.1 Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle et trygt og attraktivt nærmiljø.

1.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

1.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

1.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

1.5 Foreningen skal søke å ivareta natur og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde i den daglige drift.

1.6 Foreningen skal ikke arbeide med saker som er av forretningsmessig karakter mellom grunneiere og hytteiere.

§2 VELFORENINGENS AVGRENSNING

2.1 Slåttevik Velforenings medlemmer må ha tilknytning til Slåttevik. Medlemmene kan bestå av grunneiere, hytteeiere og andre som har tilhørighet til Slåttevik.

2.2 Ved spørsmål om medlemskap har styret avgjørelsesmyndighet.

§3 MEDLEMSKAP

3.1 Grunneiere, hytteiere og andre som har tilhørighet til Slåttevik, og som har betalt den faste kontingent er medlem. Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

§4 KONTINGENT

4.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt tid. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

4.2 Kontingenten er fastsatt til følgende pr. år:

- Grunneiere, hytteeiere og enkeltpersoner kr 300.-

§5 ÅRSMØTET

5.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av påske hvert år. Tid og sted bestemmes av styret, og skal bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel.

Forslag må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal være medlemmene i hende innen 7 dager før årsmøtet og skal angi de saker som skal behandles. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

5.2 Årsmøtet behandler:

-Årsmelding
-Revisorbekreftet regnskap.
-Innkomne forslag.
-Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent.
-Valg av styre, leder, kasserer og sekretær
-Valg av revisor.
-Valg av valgkomite på 2 personer
-Eventuelle komiteer.

5.3 Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent.

Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

5.4 Styret bør bestå av representanter fra grunneiere og hytteiere på Slåttevik. Leder og styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Revisor og valgkomite velges for 1 år. Samtlige kan gjenvelges. Ingen kan ha samme styreverv mer enn 6 år av gangen.

5.5 Avstemninger skal være skriftlig, hvis en av de stemmeberettige krever det.

5.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

5.7 Revisor og valgkomite rapporterer direkte til årsmøtet. Revisor skal revidere regnskapet etter alminnelige revisjonsbestemmelser.

5.8 Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter på årsmøtet.

5.9 Hvert medlem har bare en stemme. Hvis et medlem ikke er representert, kan en stedfortreder møte med en skriftlig fullmakt. Et medlem kan ikke ha flere enn 5 fullmakter.

§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 50% av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 5.

§7 MEDLEMSMØTE

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§8 VELFORENINGENS LEDELSE

Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, kasserer og sekretær, som alle er valgt av årsmøtet.

8.1 Styret skal:

Iverksette årsmøtets vedtak.

Stå for velforeningens daglige ledelse, og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.

Forvalte velforeningens eiendeler / eiendom.

Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.

Etter beste evne søke å oppfylle formål og vedtekter

8.2 Styret holder møte når leder bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

8.3 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres.

8.4 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføringen av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder eller kasserer før utbetaling.

8.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede. Leder, eller i dennes fravær, kasserer, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§9 OPPLØSNING AV VELFORENINGEN

Beslutning om velforeningens oppløsning kan bare skje når minst 2/3 av foreningens medlemmer har godkjent det. Har velforeningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere.

§10 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og må vedtas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 14 mars 2005